Skip to content

Khí công chín khớp – Cửu chuyển công pháp

  Dùng phương pháp xoáy trong khí công đưa khí từ bàn tay xuống đến chân, nội dung gồm chín khớp âm và chín khớp dương.

  Xem thêm 12 hợp huyệt trong khí công chín khớp

   

  Chín khớp dương

  Chín khớp âm

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *