Skip to content

Vận hành khí Tiểu châu thiên và Nội kinh đồ

    Tiểu châu thiên là nhâm đốc mạch nếu nó thông rồi thì vận hành khí kỳ kinh bát mạch mới được , và từ đó thông ra các chân tay. Đại châu thiên là mười hai kinh, đem khí từ các đầu ngón tay chân thông đổ về cột sống là nhâm đốc, thường nhanh nhất là dùng động khí công

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *