Skip to content

Khí công chín khớp xoắn

    Việc nhằm gia tăng xoắn so với bài khí công chín khớp, mức độ tăng gấp nhiều lần thông qua xoắn 3 lần từ nhỏ đến lớn. Nội dung cũng bao gồm chín khớp xoắn âm và chín khớp xoắn dương. Kết hợp xoắn gối và gợn sóng xương sống…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *