Skip to content

Sự phát triển và hoạt động của con người

  Sức khỏe con người phải theo tự nhiên như sau: học viên biết để tập dưỡng sinh cho mạnh khỏe:

  + Đến 10 tuổi thì ngũ tạng bắt đầu ổn định, huyệt khí đã thông, kinh khí mới sinh ra còn nằm ở dưối, nên hay chạy (Nhân sinh thập tuế, ngũ tạng thuỷ định, huyết khí dĩ thông, kỳ khí tại hạ, cô’ hảo tẩu).

  + Đến 20 tuổi thì huyết khí bắt đầu thịnh, cơ bắp nở nang, cho nên thích đi nhanh (nhị thập tuế, huyết khí thủy thịnh, cơ nhục phương trưởng, cô hảo xu).

  + Đến 30 tuổi thì ngũ tạng đã kiện toàn, cơ bắp rắn chắc, huyết đầy trong mạch nên thích đi bộ (Tam thập tuế, ngủ tạng đại định, cơ nhục kiên cô, huyết mạch thịnh mãn, cố hảo bộ).
  + Đến 40 tuổi thì ngũ tạng lục phủ 12 kinh mạch phát triển từ kiện toàn đến ổn định, tấu lý bắt đầu thưa, dung mạo sắc mặt giảm, tóc điểm bạc, kinh khí đến đỉnh điểm, nên thích tĩnh và hay ngồi (Tứ thập tuế, ngủ tạng lục phủ thập nhị kinh mạch giai đại thịnh dĩ bình định, tấu lý thủy sơ, vinh hoa đồi lạc, phát pha ban bạch, bình thịnh bình dao, cố hảo tọa).

  + Đên 50 tuổi thì can khí bắt đầu suy, lá gan bát đầu mỏng, mật bắt đầu ít, mắt bắt đầu mờ (Ngủ thập tuế, can thủy suy, can diệp thủy bạc, đởm trấp thủy diệt, mục thủy bất minh).
  + Đên 60 tuổi thì tâm khí bắt đầu suy, dễ đau khố, bi ai, nghĩ ngợi, huyết khí vận hành chậm chạp không lợi, nên thích năm (Lục thập tuế, tâm khí thủy suy, khổ bi ưu, huyết khí giai đọa, cô hảo ngọa).

  + Đến 70 tuổi thì tỳ khí hư, da khô (thất thập tuế, bì phu khố).

  + Đên 80 tuổi thì phế khí hư, lười vận động, thiếu phách lực, dễ nói nhiều (Thập bát tuế, phế khí hư, phách ly, cố ngôn thiện ngộ).

  + Đến 90 tuổi thì thận khí kiệt, kinh mạch của 4 tạng khác rỗng hư (Cửu thập tuế, thận khí tiêu, tứ tạng kinh mạch không hư).

  + Đến 100 tuổi thì ngũ tạng đều hư, thần và khí đều đi hết, hoạt động của tạng phủ đều ngừng, chỉ còn hình hài mà thôi (Bách tuế, ngủ tạng giai hư, thần khí giai khứ, hình hài độc cư nhi chung hĩ).

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *