Skip to content

Tọa đàm khí công tại Trung tâm giáo dục thể chất ĐHQG

    Bài trình bày chia sẻ tổng quát về khí công của thầy Trúc với Trung tâm với chủ đề “Khí công” hiện này có nhiều quan điểm và phương pháp luyện tập. Trong phạm vi tọa đàm này là kiến thức cơ bản ban đầu về khí công, sẽ cần thêm thời gian nghiên cứu và phổ biến phương pháp tập luyện thể chất vô cùng hiệu quả của khí công đến cho mọi người, đặc biệt cho thế hệ trẻ để có sức khỏe phục vụ học tập và bảo vệ tổ quốc.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *