Skip to content

Trạng thái cảm nhận khi tập khí công

  5 đoạn cảm nhận
  7 đoạn thay đổi xác hình

  5 đoạn:

  1/tâm động nhiều tĩnh ít
  2/tâm tĩnh nhiều động ít
  3/tâm động tĩnh bằng nhau
  4/tâm tĩnh nhiều động ít lúc đó chỉ để ý 1 cảnh giới
  5/tâm tĩnh hẳn

  Sau đó đến 7 giai đoạn thành quả:

  1/ bệnh cũ mất hết
  2/sắc mặt như trẻ con
  3/sống như tiên
  4/thân nhẹ thân như khí
  5/người như bay như thần
  6/thầy đổi hoàn toàn bên ngoài
  7/bậc cao nhất sẽ hiểu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *