Skip to content

Kết quả học viên tập bài tẩy tủy

    Tẩy Tủy Kinh là một trong tứ đại thần công do Đạt Ma sáng tạo ra. Tẩy Tủy Kinh được Đạt Ma viết lúc tuổi về già. Lúc về già Đạt Ma chuyên tâm tu tập phật pháp nên Tẩy Tủy Kinh mang nhiều triết lý phật gia. Tẩy Tủy Kinh được xem là đứng đầu trong tứ đại thần công nhưng do hậu thế hiếm ai am tường được hết ảo nghĩa trong đó nên khó lòng kiểm chứng

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *