Skip to content

Đạt Ma

Khí công và sức khỏe

    Khí chính là sự sống của mọi thứ trên thế gian này. Nên khí công là con đường ngắn nhất để chúng ta tìm kiếm sức khỏe. Mọi biện pháp đem lại sức khỏe đều là khí công. Nội kinh đồ giúp chúng ta tập tĩnh khí công thu sức khỏe vào người